เมทิลินบลูร่วมกับแสงอาทิตย์สีแดงเพื่อฆ่าเชื้อและสมานแผล